1

Khi thiết kế mặt cắt đê biển cần thực hiện những nội dung nào

sau đây?

 • A

   

  Xác định các kích thước và cao trình cơ bản của mặt cắt, kết cấu

  đỉnh tường chắn sóng, thân đê và chân đê, kết cấu bảo vệ mái

   

 • B

  Xác định các kích thước và cao trình cơ bản của mặt cắt, kết cấu

  đỉnh tường chắn sóng, kết cấu mặt đê, các kết cấu chuyển tiếp

   

 • C

  Xác định các kích thước và cao trình cơ bản của mặt cắt, kết cấu

  đỉnh đê, thân đê và chân đê, các kết cấu chuyển tiếp

   

 • D

  Xác định các kích thước và cao trình cơ bản của mặt cắt, kết cấu

  đỉnh tường chắn sóng, kết cấu mặt đê, kết cấu bảo vệ mái