1

Đường ống cấp nước đặt qua sông, kênh, rạch phải đặt sâu hơn đáy sông, kênh rạch bao nhiêu m?

 • A

   

  Ít nhất là 0,3 m

   

 • B

  Ít nhất là 0,5 m

   

 • C

  Ít nhất là 1,0 m

   

 • D

  Ít nhất là 1,5 m