1

Mức độ chính xác của giá sản phẩm xây dựng phụ thuộc vào:

 • A

   

  Mức độ chi tiết, chính xác của thiếtkế

   

 • B

  Mức độ chính xác của giá cả các yếu tố đầuvào

   

 • C

  Năng lực của các kỹsư

   

 • D

  Tất cả các ýtrên