1

Đường kính nhỏ nhất của đường ống thoát nước thải sinh hoạt tiểu khu là:

 • A

  100mm.

 • B

  150mm.

 • C

  200mm.

 • D

  300mm.