1

Tiêu chuẩn an toàn của công trình đê sông được xác định bằng

các thông số nào?

 • A

   

  Mức bảo đảm thiết kế

   

 • B

  Chu kỳ lặp lại của lũ

   

 • C

  Hệ số an toàn và mức đảm bảo thiết kế

   

 • D

  An toàn của thân đê