1

Ở chế độ làm việc bình thường của bể lọc nhanh trọng lực với vật

liệu lọc cát thạch anh được thiết kế với tốc độ lọc là:

 • A

   

   0,5 – 5 m/h

   

 • B

  5 – 10 m/h

   

 • C

  10 – 15 m/h

   

 • D

   15 – 30 m/h