1

Phân tích kinh tế – xã hội được tiến hành đứng trên góc độ lợi ích của:

 • A

   

  Chủ đầutư

   

 • B

  Toàn bộ nền kinhtế

   

 • C

  Tổ chức cho vayvốn

   

 • D

  Tổ chức tài trợ