1

Kiên cố hóa kênh mương phải đáp ứng yêu cầu nào?

 • A

   

  Tiết kiệm vật liệu, kết hợp giao thông nông thôn

   

 • B

  Tiết kiệm đất, mở rộng bờ kênh để kết hợp giao thông nông thôn

   

 • C

  Sử dụng vật liệu địa phương, kết hợp giao thông nông thôn

   

 • D

  Sử dụng nhân lực địa phương, kết hợp giao thông nông thôn