1

Phân tích tài chính là việc đánh giá dự án trên góc độ của:

 • A

   

  Chủ đầutư

   

 • B

  Nhàthầu

   

 • C

  Nhànước

   

 • D

  Tổ chức cho vayvốn