1

Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với

loại hợp đồng xây dựng nào?

 • A

  Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian

   

 • B

  Hợp đồng trọn gói

   

 • C

  Hợp đồng theo đơn giá cố định

   

 • D

  Tất cả các loại hợp đồng nêu tại a, b và c