1

Thiết kế bể hút phải đảm bảo dòng chảy từ kênh dẫn vào bể hút và từ bể hút vào máy bơm thuận dòng với tổn thất nào?

 • A

  Cột nước là cao nhất

   

 • B

  Lưu lượng là cao nhất

   

 • C

  Cột nước là thấp nhất

   

 • D

  Lưu lượng là thấp nhất