1

Giới hạn tốc độ lọc tính toán trong bể lọc chậm là:

 • A

  Từ 0,05 – 0,1 m/h

   

 • B

  Từ 0,1 – 0,3 m/h

   

 • C

   Từ 0,3 – 0,5 m/h

   

 • D

  Từ 0,5 – 1,0 m/h