1

Thiết kế nhà đặt máy bơm phải đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và thuận lợi cho công tác nào?

 • A

   

  Thi công

   

 • B

  Quản lý

   

 • C

  Sửa chữa

   

 • D

  Kiểm tra