1

Trong dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp, quy định phải xây

dựng công trình lắng sơ bộ trong trường hợp:

 • A

   

  Nước có hàm lượng cặn lớn hơn 1 000 mg/l

   

 • B

  Nước có hàm lượng cặn lớn hơn 1 500 mg/l

   

 • C

  Nước có hàm lượng cặn lớn hơn 2 000 mg/l

   

 • D

  Nước có hàm lượng cặn lớn hơn 2 500 mg/l