1

Suất thu lời nội tại IRR là lãi suất mà nếu dùng nó làm suất chiết khấu thì:

 • A

  NPV>0

 • B

  NPV=0

 • C

  NPV<0

   

 • D

  Không liên quan đếnNPV