1

Trong quá trình lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, chủ đầu tư được quyết định việc điều chỉnh thiết kế trong trường hợp nào sau đây?

 • A

  Đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng khi thay đổi về mục đích, công năng công trình

 • B

  Đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng khi không làm thay đổi về mục đích, công năng, quy mô, các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tại quy hoạch chi tiết xây dựng

 • C

  Đáp ứng hiệu quả và yêu cầu sử dụng khi thay đổi về các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc tại quy hoạch chi tiết xây dựng

 • D

  Cả đáp án a và c đúng