1

Nội dung nào sau đây không thuộc quyền hạn của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình?

 • A

  Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng

 • B

  Tạm dừng thi công trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra mất an toàn hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý;

 • C

  Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện đúng thiết kế được phê duyệt và hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết;

 • D

  Yêu cầu thanh toán giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành theo đúng hợp đồng.