1

Để đảm bảo khi xả lũ thiết kế và lũ kiểm tra, mực nước hồ không

được vượt quá mực nước nào dưới đây?

 • A

   

  Mực nước gia cường thiết kế và kiểm tra

   

 • B

  Mực nước đón lũ thiết kế và kiểm tra

   

 • C

  Mực nước dâng bình thường thiết kế và kiểm tra nhưng xét đến điều kiện biến đổi khí hậu

   

 • D

  Mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra