1

Hàm lượng cặn trong nước sau bể lắng đối với dây chuyền công nghệ xử lý nước cấp được quy định:

 • A

   

  Hàm lượng cặn trong nước sau bể lắng không được vượt quá 12 mg/l

   

 • B

  Hàm lượng cặn trong nước sau bể lắng không được vượt quá 15 mg/l

   

 • C

  Hàm lượng cặn trong nước sau bể lắng không được vượt quá 20 mg/l

   

 • D

  Hàm lượng cặn trong nước sau bể lắng không được vượt quá 30