1

Trong phân tích tài chính dự án đầu tư các dòng thu chi phải xét đến giá trị thời gian của tiền là vì:

 • A

   

  Do tiền có giá trị thờigian

   

 • B

  Thời gian xây dựng và khai thácdài

   

 • C

  Các khoản thu, chi của dự án phát sinh tại các thời điểm khácnhau

   

 • D

  Tất cả các ýtrên