1

Nhà thầu thi công xây dựng có nghĩa vụ gì?

 • A

   

  Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình;

   

 • B

  Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;

   

 • C

  Sử dụng vật liệu đúng chủng loại, bảo đảm yêu cầu theo thiết kế được duyệt

   

 • D

  Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c