1

Để đảm bảo tính hợp lý trong việc phối hợp thiết kế giữa bình đồ và trắc dọc, khi địa hình khó khăn thì việc lựa chọn bán kính đường cong, chiều dài hoãn hòa ở khu vực gần ga hoặc đỉnh dốc lớn như thế nào là hợp lý?

 • A

  Bán kính lớn, chiều dài hoãn hòa lớn

   

 • B

  Bán kính lớn, chiều dài hoãn hòa nhỏ

   

 • C

  Bán kính nhỏ, chiều dài hoãn hòa nhỏ

   

 • D

  Bán kính nhỏ, chiều dài hoãn hòa lớn