1

Nhiệm vụ thiết kế xây dựng không bao gồm nội dung nào sau đây?

 • A

  Các căn cứ để lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng

 • B

  Mục tiêu xây dựng công trình

 • C

  Các yêu cầu về đáp ứng biện pháp thi công biện pháp an toàn và bảo vệ môi trước xây dựng;

 • D

   Địa điểm xây dựng công trình; Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình;