1

Nội dung nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình?

 • A

  Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng.

 • B

  Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng

 • C

  Từ chối nghiệm thu khi sản phẩm thiết kế không đạt yêu cầu về chất lượng

 • D

  Đề xuất với chủ đầu tư những bất hợp lý về thiết kế xây dựng.