1

Chủ nhiệm lập dự án phải là người:

 • A

   

  Có trình độ quản lýtốt

   

 • B

  Có trình độ tổng hợp về kinh tế – kỹthuật

   

 • C

  Có kinh nghiệm lập dự án, có uy tín và đạo đức nghềnghiệp

   

 • D

  Tất cả các ýtrên