1

Trong quá trình thi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có nghĩa vụ gì?

 • A

   

  Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng

   

 • B

  Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm

  định chất lượng công trình khi cần thiết

   

 • C

  Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình

   

 • D

  Tất cả các nghĩa vụ nêu tại a, b và c