1

Đối với công tác an toàn và bảo vệ môi trường trên công trường xây dựng, người giám sát có trách nhiệm nào sau đây?

 • A

  Lập biện pháp và tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường

 • B

  Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường

 • C

  Tạm dừng thi công và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lý trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra mất an toàn

 • D

  Đáp án b và c.