1

Phải xử lý nước rửa lọc khi trạm/ nhà máy xử lý nước cấp có

công suất từ bao nhiêu m3/ngđ trở lên?

 • A

   

  Công suất từ 3 000 m3/ngđ

   

 • B

  Công suất từ 5 000 m3/ngđ

   

 • C

  Công suất từ 10 000 m3/ngđ

   

 • D

  Công suất từ 30 000 m3/ngđ