1

Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm theo tuyến có kích thước lớn đủ để đảm bảo cho con người có thể thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị, đường ống kỹ thuật được định nghĩa là công trình nào sau đây?

 • A

  Tuy-nen kỹ thuật

 • B

  Hào kỹ thuật

 • C

  Đường hầm hạ tầng kỹ thuật

 • D

  Tuyến hầm kỹ thuật