1

Chiều cao tối thiểu trong lòng Cabin bằng bao nhiêu?

 • A

   2.5m;

 • B

  2.2m;

 • C

  2.0m;

 • D

  1.8m.