1

Trong dây chuyền công nghệ khử sắt trong nước, khi nào phải sử dụng bể lắng tiếp xúc?

 • A

   

  Khi hàm lượng cặn lớn nhất sau làm thoáng nhỏ hơn 15 mg/l

   

 • B

  Khi hàm lượng cặn lớn nhất sau làm thoáng lớn hơn 15 mg/l

 • C

  Khi hàm lượng cặn lớn nhất sau làm thoáng nhỏ hơn 20 mg/l

   

 • D

  Khi hàm lượng cặn lớn nhất sau làm thoáng lớn hơn 20 mg/l