1

Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết một hoạt động đầu tư nhằm:

 • A

   

  Tránh đầu tư dàn trải

   

 • B

  Đạt mục tiêu lợinhuận

   

 • C

  Tránh lãngphí

   

 • D

  Đạt được mục tiêu của chủ đầutư