1

Tổ chức nào có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại công

trình?

 • A

   

  Chủ đầu tư xây dựng công trình

   

 • B

  Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

   

 • C

  Nhà thầu chính thi công xây dựng công trình

   

 • D

  Nhà thầu phụ thi công xây dựng công trình