1

Theo Quy chuẩn QCVN 01: 2019/BXD, không gian xây dựng ngầm đô thị không bao gồm nội dung nào sau đây?

 • A

  Công trình công cộng ngầm, công trình giao thông ngầm

 • B

  Các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất

 • C

  Công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật

 • D

  Bao gồm các nội dung trên