1

Việc bàn giao toàn bộ hoặc một phần mặt bằng xây dựng để thi

công là do ai quyết định?

 • A

  Người quyết định đầu tư quyết định

   

 • B

  Chủ đầu tư quyết định

 • C

  Theo thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng

   

 • D

  Chính quyền địa phương quyết định