1

Những loại hình đường sắt nào cần thiết phải sử dụng đường ray

không khe nối ?

 • A

  Đường sắt có tốc độ nhỏ hơn 120 km/h

   

 • B

  Đường sắt cao tốc

   

 • C

  Đường sắt đô thị

   

 • D

  Cả đáp án b và