1

Đơn vị nào có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công xây dựng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công?

 • A

  Tư vấn giám sát.

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựng

 • C

  Tư vấn Quản lý dự án.

 • D

  Đơn vị cung cấp máy, thiết bị thi công.