1

Tổ hợp tải trọng đặc biệt bao gồm các tải trọng và tác động nào?

 • A

   

  Trường hợp tải trọng cơ bản có xét thêm tải trọng do sóng

   

 • B

  Trường hợp tải trọng cơ bản có xét thêm tải trọng do động đất

   

 • C

  Trường hợp tải trọng cơ bản có xét thêm tải trọng do động gió

   

 • D

  Trường hợp tải trọng cơ bản có xét thêm tải trọng do tàu thuyền