1

Lựa chọn câu đúng nhất. Dự án có độ nhạy cao là:

 • A

   

  Dự án có độ rủi rocao.

   

 • B

  Dự án có các chỉ tiêu hiệu quả thay đổi nhiều khi các yếu tốliên

  quan đến chúng thay đổi.

   

 • C

  Dự án có các yếu tố đầu vào dễ thayđổi.

   

 • D

  Dự án có các yếu tố đầu vào ít thayđổi.