1

Việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, giải phóng

mặt bằng xây dựng được thực hiện theo quy định nào?

 • A

  Quy định của pháp luật về xây dựng

   

 • B

  Quy định của pháp luật về đất đai

   

 • C

  Quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đất đai

   

 • D

  Theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh