1

Khi độ dao động mực nước các mùa từ 6 m trở lên phải bố trí 2 hàng cửa thu nước ở độ cao khác nhau. Khoảng cách theo chiều cao giữa 2 hàng cửa tối thiểu là:

 • A

   

  2 m

   

 • B

  3 m

   

 • C

  4 m

   

 • D

  5 m