1

Doanh nghiệp thường chọn dự án có thời gian hoàn vốn ngắn để:

 • A

   

  Giảm rủiro

   

 • B

  Giảm ứ đọngvốn

   

 • C

  Tăng tốc độ luân chuyểnvốn

   

 • D

  Tất cả các ýtrên