1

Tìm câu trả lời sai

Phân tích kinh tế – xã hội nhằm mục đích:

 • A

   

  Đảm bảo cho lợi ích của chủ đầu tư không trái với lợi ích củaNhà

  nước và xã hội

   

 • B

  Thuyết phục cơ quan có thẩm quyền chấp nhận dựán

   

 • C

  Tìm đối tác liêndoanh

   

 • D

  Tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân và chính quyền địaphương