1

Ai là người có thẩm quyền phê duyệt thiết kế biện pháp thi công?

 • A

  Chủ đầu tư

 • B

  Nhà thầu thi công xây dựng

 • C

  Người quyết định đầu tư

 • D

  Tư vấn giám sát