1

Tìm câu trả lời sai

Suất thu lời nội tại IRR là:

 • A

   

  Khả năng cho lãi của dựán

   

 • B

  Nếu dùng nó làm suất chiết khấu thìNPV=0

   

 • C

  Là lãi suất cao nhất có thể vay vốn để đầu tư mà không bịlỗ

   

 • D

  Lãi suất vay vốn đầutư