1

Tìm câu trả lời sai:

Dự án đầu tư có vai trò:

 • A

   

  Là văn kiện cơ bản để người có thẩm quyền quyết định đầu tưxây

  dựng.

   

 • B

  Là một bộ phận trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầuthi

  công xây dựng

   

 • C

  Là căn cứ để theo dõi đánh giá và điều chỉnh những tồnđọng, vướng mắc trong quá trình thực hiện và khai thác dựán

   

 • D

  Có tác dụng tích cực để giải quyết những vấn đề nảy sinhtrong

  quan hệ giữa các bên liên quan