1

Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm nội dung nào sau đây?

 • A

  Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án

 • B

  Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở; văn bản kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

 • C

  Bao gồm cả a và b

 • D

  Không bao gồm các nội dung trên