1

Tìm câu trả lời sai:

Dự án đầu tư có vai trò:

 • A

  Là cơ sở để quyết định đầu tư xâydựng.

   

 • B

  Là cơ sở để bố trí kế hoạch vốn đầu tư.

   

 • C

  Là cơ sở đề điều chỉnh quy hoạch xâydựng.

   

 • D

  Là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện đầutư