1

Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng không có trách

nhiệm nào dưới đây?

 • A

   

  Thực hiện nghĩa vụ theo nội dung hợp đồng đã được ký kết với chủ đầu tư

   

 • B

  Chịu trách nhiệm về chất lượng công việc theo hợp đồng đã được ký kết

   

 • C

  Bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, tổ chức quản lý không phù hợp và vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho chủ đầu tư

   

 • D

  Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình