1

Khi thiết kế trắc dọc đường ô tô cao tốc TCVN 5729: 2012 quy định chiều dài tối đa đoan dốc tùy thuộc vào cấp đường và độ dốc dọc. Với đường cấp 100 (Vtk = 100 km/h) và độ dốc dọc 4% chiều dài tối đa là bao nhiêu ?

 • A

  Chiều dài tối đa 700 mét

   

 • B

  Chiều dài tối đa 800 mét

   

 • C

  Chiều dài tối đa 900 mét

   

 • D

  Chiều dài tối đa 100 mét